Klik op:

Planning Skoalleseize

foar in oersicht fan de aktiviteiten yn it ferieningsgebou.

Om in romte te reserveren kinne je kontakt opnimme mei René Velzen (agendaskoalleseize@gmail.com) 06-48757663.