SDS 1 seal

SDS 1 seal

Fêste spyljûn:
Woansdeitejûn 20.30 oere.

Frans Stap

Keeper

Sjoerd de Boer

Steven van der Pol

Tjitze Postma

Willem Wijnia

SDS 1 seal

Robin van der Weg

Eeltsje Bootsma

Steven Vellinga

Anco Bervoets

Tjeerd de Vries

Kevin de Haan

Douwe Jan Vellinga

Niels Hazewindus

Haadsponser: