SDS 1 seal

Fêste spyljûn:
Woansdeitejûn 20.30 oere.

Frans Stap

Keeper

Sjoerd de Boer

Robin van der Weg SDS 2 septimber 2020

Robin van der Weg

Steven Vellinga

Tjitze Postma

Douwe Jan Vellinga

Haadsponser: