SDS 1 spilet yn it seizoen 2022-2023 yn de tredde klasse A. Trainer is Remco Bervoets

De útslagen fan dat seizoen kinne jim hjir fine. (mei tank oan Voetbal Nederland)

De tuskenstân is hjir te finen. (mei tank oan Voetbal Nederland).

De LC hat gjin karakteristiken mear yn de krante fan moandei fan de wedstriden, allinne opmerklik nijs.