SDS 1 spilet yn it seizoen 1998-1999 yn de 2de klasse K.  Trainer is Klaas Dijkstra.

De útslagen fan dat seizoen kinne jim hjir fine. (mei tank oan Voetbal Nederland)

De einstân is hjir te finen. (mei tank oan Voetbal Nederland)

Alle wedstriidferslagen en karakteristiken yn de LC of FD binne hjir ûnder te besjen.