Op 22 juny 2018 is it privacy belied fan SDS fêststeld yn de bestoersgearkomst

Op 1 maaie 2022 in oanpassing troch in wiziging yn it wedstriidsikretariaat