SDS 1 spile yn it seizoen 2018-2019 yn de tredde klasse A. Trainer is Douwe Posthuma.

De útslagen fan dat seizoen kinne jim hjir fine. (mei tank oan Voetbal Nederland)

De einstân is hjir te finen. (mei tank oan Voetbal Nederland)

Hast alle stikjes komme út it Friesch Dagblad, in inkele út de LC.