By SDS hawwe wy ferskeidene sponsermooglikheden. Sa kinne je sjurtsponser wurde, boerdsponser, websidesponser of b.f. in advertinsje yn ús klupblêd De Treffer hawwe.
Mochten je sponser wurde wolle nim dan kontakt op mei Bauke de Boer (06-29892380).

Dit binne op dit momint de stipers (…………….):

…………………………