Evenementen in december 2022

By SDS hawwe wy ferskeidene sponsermooglikheden. Sa kinne je sjurtsponser wurde, boerdsponser, websidesponser of b.f. in advretinsje yn klupbl&ed de Treffer hawwe. Mochten je sponser wurde wolle nim dan kontakt op mei Bauke de Boer (0629892380).

Dit binne op dit momint de stipers (juny 2018):

A&M Lifestyle
Accelent
ACR
Ajax supporters
Allicht
Altac
Amaranthus Beauty & Care
American Base
Auke Bruinsma Bouw
Autohuis Winsum
Bakkerij Posthuma
Belarus & Same
Bentacera
Bij-Heerma Verzekeringen
Bonne Wiersma
Bos Mechanistatie
Bouwbedr. Bootsma E’wierum
Bouwbedr. Bootsma Tirns
Bouwbedr. Kooistra
Broekens
Brouwer Schilders
Couperus Hydrauliek BV
De Appelboer
De Stolp
Dek en Ki station De Terpen
Drukkerij van der Eems
Dutsen.nl
Fa. van der Velde
Famylje van Kammen
Fean Fans
Fizel Drogisterij
Foox
Freez It
Fysiotherapie Wommels
Gaardenier
Gerbrandy Heibedrijf
Hayo Scholte
HDM Pipelines BV
Heeringa S.
Heineken
Herbergh Het Wapen van Friesland
Iisbaankeukens
ING Accounta Payable
Installatiebedr. T. de Jong
Interlinie reclamewerken
Kamstra Steenhandel
Kapsalon Metz Style
KBC
Koning Installatietechniek
Ligthart Bouw-Tekenburo
M. Sijszeling Schoonmaakbedr.
MRW Accountants
Murk Slagerij
Muta Sport
Noflik Easterein
Okkema Loonbedrijf
Oldenburger Automatisering
Opvallend Reclame en Decoratie Atelier
Paul Walstra
Plantinga Bouwbedrijf
Posthuma Schildersbedr.
Rabobank ZW Friesland
Rojo Steigerbouw
Romke de Jong
Sandstra caravanstalling
Schildersbedrijf Harm Abma
Sieperda Tuinen
Sixma Toernooi
Skoalleseize
Sporthal De Greidhoeke
Tanja Túnoannimmer
Wetterwille Friesland
Wheagan
Witteveen & Brouwer
Woonvaria