SDS JO10-1

Trainingstiden JO10-1:
Moandeis fan 18.00 – 19.00 (keunstgers)
Woansdeis fan 18.00 – 19.00 (gers)

Klaas van Wijngaarden

Lieder

Luka van der Weg

Trainer
Trainer