SDS 1 spile yn it seizoen 2015-2016 yn de tredde klasse A. Trainer is Frans Munsterman.

De útslagen fan dat seizoen kinne jim hjir fine. (mei tank oan Voetbal Nederland)

De einstân is hjir te finen. (mei tank oan Voetbal Nederland)

Alle stikjes komme út it Friesch Dagblad.