Wat yn seizoen 2006-2007 opfoel, wie it feit dat er troch SDS-ers regelmjittich yn eigen doel skopt wurdt. Mei as djiptepunt dat er dat jier al twa spilers west hawwe dy’t twa kear yn ien wedstryd de eigen doelman passearden. Dêrom is der sûnt dy tiid it TikkieterugJaap-klassemint ynsteld.
Doe ’t yn it seizoen 2009-2010 der noch mar 4 eigen goals foelen is it klassemint yn de kelderkast gien.
Neffens ús wurdt it tiid om it wer ôf te stofjen.

2009-2010
26-8-2009 – Wichard Deinum SDS 2
28-8-2009 – Eeltje Postma    SDS 3
31-10-09  –  Gerlof Jan Hofstra SDS 4
7  -11-09  – Pytrik Hiemstra   SDS 6

2008-2009
4-4-2009 – Bauke Dijkstra           SDS 3
7-3-2009 – Christiaan Hoekstra  SDS 6
6-12-2008 – Jelte de Boer              SDS 4
8-11-2008 – Jentsje Jorritsma      SDS 3
1-11-2008 – Henk Postma              SDS 1

2007-2008
8-9-2007 Jelte de Boer                  SDS 3
22-9-2007 Jacob Plantinga          SDS 5
3-11-2007 Pieter L. van der Valk SDS 4
3-11-2007 Kasper Hoek                 SDS 2
10-11-2007 Dennis Dijkstra          SDS 2

2006-2007
09-9-06 Jeroen Wagenaar SDS 3
23-9-06 Sjoerd Rispens SDS 2
07-10-06 Pieter Lieuwe vd Valk (2 kear) SDS 6
14-10-06 Stoffel Bouma SDS 6
21-10-06 Bertus Bootsma (2 kear) SDS 6
04-11-06 Jentsje Jorritsma SDS 3
18-11-06 Robert Hoekstra SDS 2
20-12-06 Willem Wijnia FUT 1
17-2-07 Dennis Dijkstra SDS 2
18-5-07 Gerlof Jan Hofstra    SDS 5

Net allinne SDS-ers skore yn eigen doel.
Hjirûnder 2 klassikers: