SDS 1 spilet yn it seizoen 1989-1990 yn de fjirde klasse A.  Trainer is Jan Puite

De útslagen fan dat seizoen kinne jim hjir fine. (mei tank oan Voetbal Nederland)

De einstân is hjir te finen. (mei tank oan Voetbal Nederland)

Wedstriidferslagen en karakteristiken út de LC , it FD en Sneeker Courant  binne hjir ûnder te besjen. (mei tank oan it plakboek fan Wichard Deinum)