SDS 1 spilet yn it seizoen 1953-1954 yn de tredde klasse A FVB.  Trainer is ….

It is it twadde seizoen dat SDS 1 yn de kompetysje meidocht.

Se helje 12 punten.