SDS 18+ 3

Kompetysje:
Ien kear yn de 4 wiken op freedtejûn 7 tsjin 7 op in heal fjild.

Haadsponser

 

Trainer/koach?

Bouke Fopma

Harm Vink

Kees Sandstra

Jelle de Vries

Doede Rients Okkema