SDS 1 spilet yn it seizoen 1985-1986 yn de tredde klasse A.  Trainer is Henk Buning

De útslagen fan dat seizoen kinne jim hjir fine. (mei tank oan Voetbal Nederland)

De einstân is hjir te finen. (mei tank oan Voetbal Nederland)

Alle wedstriidferslagen en karakteristiken yn de LC of FD binne hjir ûnder te besjen. (mei tank oan it plakboek fan Wouter Hylkema)