Kommisjes

Technyske kommisje senioren

Foarsitter :
Fakant

Koördinator SDS 1 en 2:
Fakant

Koördinator SDS 3 en 4:
Ids Boersma

Koördinator Sealfuotbal:
Willem Wijnia

Koördinator Froulju:
Fakant

Technyske kommisje jeugd

Foarsitter
Tjerk van der Pol

Skriuwer
Jan-Rinse Blanksma
06-53803817

Koördinator JO19 en JO17
Douwe-Dirk Reitsma

Koördinator JO15
Robert Schildkamp

Koördinator JO13
Folkert-Rients Vellinga en Robert Schildkamp

Koördinator JO11
Folkert-Rients Vellinga

Koördinator JO9
Hans van der Schaar

Koördinator famkes
Akke-Rixt Zijsling

PR kommisje

Shirtsponsoring
Bauke de Boer
PRcommissie@vv-sds.nl

Treffer en website
Hendrik Engbrenghof

Reklamebuorden en Freonen fan SDS
Ype Tiemersma

Administraasje
Hinke Kuiper

Algemien lid
Enne Bruinsma

Aktiviteitenkommisje

Sûnt de simmer fan 2016 hawwe wy by SDS wer in aktiviteitenkommisje. Sy besteane normaal sprutsen út 2 spilers fan elk senioareteam fan SDS en fan de froulju. Op dit momint sitte de folgende lju der yn. Nei de simmer komme der wer nije by.

SDS Vr1: Hester Kingma en Gerry-Edou Mollema

SDS 1: Elger Turksma en Jacob-Klaas Haitsma

SDS 2: Allert Turksma en Jesse van der Weide

SDS 3: Fakant

SDS 4: Fakant