Kommisjes

Technyske kommisje senioren

Foarsitter :
Jaap Toering

Koördinator SDS 1 en 2:
Fakant

Koördinator SDS 3, 4 en 5:
Fakant

Koördinator Sealfuotbal:
Willem Wijnia

Koördinator Froulju:
Fakant

PR kommisje

Shirtsponsoring en Freonen fan SDS
Bauke de Boer
PRcommissie@vv-sds.nl

Treffer en website
Hendrik Engbrenghof

Reklamebuorden
Ype Tiemersma

Wedstriidstipers
Igor Kalinowski & Johan Postma

Technyske kommisje jeugd

Foarsitter
Tjerk van der Pol

Skriuwer
Fakant

Koördinator JO19
Willem Wijnia

Koördinator JO17
………………….

Koördinator JO15
………………….

Koördinator JO13
…………………

Koördinator JO11
Wesley Hoitenga

Koördinator JO9
Lieuwe Vriesema

Koördinator famkes
Fakant