Technyske kommisje senioren

Foarsitter :
Jaap Toering

Koördinator SDS 1 en 2:
Fakant

Koördinator SDS 3, 4 en 5:
Fakant

Koördinator Sealfuotbal:
Willem Wijnia

Koördinator Froulju:
Fakant

PR kommisje

Shirtsponsoring, reklamebuorden en Freonen fan SDS
Bauke de Boer
PRcommissie@vv-sds.nl

Treffer en webside
Hendrik Engbrenghof

Wedstriidstipers
Allert Turksma & Johan Postma

Technyske kommisje jeugd

Foarsitter
Tjerk van der Pol

Skriuwer
Fakant

Koördinator JO19
Willem Wijnia

Koördinator JO17
………………….

Koördinator JO15
………………….

Koördinator JO13
…………………

Koördinator JO11
Wesley Hoitenga

Koördinator JO9
Lieuwe Vriesema

Koördinator famkes
Fakant