Yn 2005 boarten wij mei tekst en nammen. Dit wie doe it resultaat


 

-Spiler fan SDS A1 dy ’t it hegerop siket.
* Sybren Astronauta.

-Krekt senior en stiet bekint om syn culinaire hoogstandjes.
* Kees Bradema

– Nij lid fan ‘e Trefferredaksje dy ’t wol fan in fette hap hâldt.
* Patat Metsje Huitema.

– Âld-keeper by SDS die ’t hieltiten mear lêst fan ‘e bealch krige.
* Marco Brânhoudt

-De iennige Drent by SDS
* Jan van Gasselte.
(Wjelsryper Siebe Haven (Yn ‘e santiger jierren spiler by SDS)

-Spiler fan SDS A1 dy ’t Pinkstermoandei oer de kop gie mei de fyts en in stik fan ’t gebit mist.
* Hy mist de Helte de Boer

-Freondinne fan roker fan SDS 1 en hâldt fan nuvere spultsjes.
* Swiepkje Hiemstra

-Âld-grinsrjochter fan SDS 2 dy ’t mar min tsjin syn ferlies kin.
* Appie Pesthumeurus

-Spiler fan SDS 1 en winner fan Idols
* Boris Hiemstra

-Mem fan inkelde spilers fan SDS mei in nuver mutske op ‘e kop.
* Klotske Hiemstra

-Barkeeper yn ‘e Jimbar en spiler fan SDS 3 die ’t je altiten om in fuorke freegje kinne
* Geef me J’ an Steker ‘es

-Fuotballer fan SDS 1 dy ’t wol gauris nei it húske moat.
* Dirk Yde Sjaardarmpatiënt

-Spiler fan SDS 1 dy ’t nochal meilibbet mei eltsenien.
* Tsjipke emotioneel Betrokkema

-Brazilaanse Dútse yn ‘e Trefferredaksje.
* Paolo Rinke Kuiper

-Bikkelhurde back en grienteman by de Jumbo.
* Gerrit Terpsla

-Âld-lieder fan SDS 2 begjint no in eigen iten-sierprogramma.
* Durk Kokkema

-Handige fuotballer dy ’t graach in shaggie mei.
* Rokert Sybesma

-Spiler fan it tredde dy ’t wol fan in stikje tsiis hâldt.
* Sjoerd van Beemsterkaas

-Keeper dy’t SDS ferlit.
* Broer de Ringhvaartweg

-Frou fan de topscoorder fan SDS.
* Pept eddy de Boerop

-Lieder fan SDS D1 dy ’t faak by de tank stiet.
*Klaas by de benzinepompstra

-In knoeier yn ‘e efterhoede fan SDS 1.
* Floris Griemstra

-Spiler fan SDS 5 dy ’t min oer it waarme waar kin.
*Raant Hofstra

-Jierren trainer by SDS west, mar giet no fansels nei Stiens.
* Ce es L. Jansen

-In Kubaarder mei in goeie fopdûk
*Tseard Schwalbersma

-Syn earste jier yn ‘e senioaren en jimme kin him fan fieren heare.
*Tseard Schreeuwsma.

-In spiler wêr ’t de fut wat út is.
*OpbAant Hofstra

-Mem fan dy earder neamde spits dy’t gjin bier drink
* Anna-Marie wite Wijnia

-Mei sa’n loopke bin je dêr noch net oan
*Durk Yde Besjaardapas

-Je kin der fan alles krije en ek Dutse jirpels.
*KarstoffelBoumarkt

-Keeper dy ’t de boadskippen net yn Wommels docht.
*KonMarco Reynhoudt

-Hy wurdt wat âlder en it giet allegear wat minder hurd.
*Klaas Sjokkema

-De lekkerste oaljekoeken, mar hoe at hy dat sa docht.
*Samme Tovera

-Lieder fan SDS 2 en hâldt wol fan in gokje.
*Durk Gokkema

-Hy ferliest dan ek wolris.
*Durk Dokkema

-Flucht hiel wat hin en wer yn SDS 5.
*Bertus Veerbootsma

*Kleurrike taktikus fan SDS 4 en hâldt fan stratego
Pieter Groenveldmaarschalk

-Takomstich SDS’er wer ’t je better net by yn ‘e buert stean kinne.
*Tom lit in Wynia

-Skilder en spiler fan SDS 2 dy ’t wol gauris op de Dam te finen is.
*Jeroekoe Brouwer

-Lieder fan SDS 4 dy ’t in foarkeur hat foar bepaalde slips.
*Evert Tanga

-Spiler fan SDS 1 dy ’t eins net mear fierder kin.
*Harm Gestremdler

-Keeper mei ien swak plak.
*Broer Wiebe de Ringhvinger

-Blessearde keeper dy ’t graach yn Boalsert yt.
*RemCoCo Brouwer

-Spits út de tiid fan Aap, Noot, Mies en Pim en Mien.
*Marco OttenSien

-Hy kin hurd drave mar hâld him meastentiids rêstich.
*Dennis Gedeistra

-Se komme der sa oan.
*De Hoekstraks

-Hy waard dêr in keardel, mar gie dochs leaver nei de plysjeskoalle.
*CIjos Zonderland

-Drok mei Hanzedruk en gek fan ‘e Kameleon.
*Wouter Sytse en Hylkema

-It leafst op de pleats of op fakansy nei it bûtenlân.
*Doch him dan Frank Rykma

-Hy wurket by Resi en is gek op Amerikaanse oaljekoeken.
*Ivo Donuth

-Wurdt op in …. en in âlde fuotbalskuon kampioen mei SDS 5.
*Aant Slofstra

-Is lieder by F1 en liedt de klok
*Andre oan it Vinketou

-Spiler SDS 5 en gek fan Normaal en klaverjassen
*Eddy de Boer is troef.

-Ferdiediger(s) is famylje fan Jesse James of sa.
*Klaas, Syb of Samme Overval.

-Ferdiediger of keeper en hâldt fan de kryst
*Jan-Simon Jingle belsma.

-De East-Europese auto foldocht him mar best.
*Friso riid jieren alLada.

-Wennet yn Boalsert en gek fan musyk.
*Peter Circus Kusters.

-Yn wezen bine wy allegear Sjinezen.
*Hendrik de Foe Jong Hai.

-Folgend jier trainer fan CSL en gek fan Kuifje.
*Cees Jansen en Jansen.

-Is bliid dat hy by de A-seleksje sit.
*Tsjipke Okkemar by sit.

-In spits die altyd 5 min. te let komt.
*Willem yn de Wynia

-Hat der net fan syn heit, dy’t meastentiids fiif minuten te betiid is,………….
*Popko foar de Wynia

-In lieder dy’t ek de tredde helte de lieding hat.
*Anne Bierbrouwer

-In grinsrjochter dy’t nei in smitende beweging skorst wurdt:
*Geert Hiemstraf

-Oud keeper van SDS 4 die zijn straatje wel schoonveegt:
*Klaas Kamstratemaker

-Keeper fan it 5e dy ’t alles wit fan ciiferkes.
* Jaap Boekhâlder

-Ienige joodse spiler bij SDS.
* Réne gjin Voorvelzen.

-Hy is lyts, hat in ferskriklike puntmûtse op en dûnset al sa nuver.
*Kabouter Plopko Wijnia

-SDS ‘er út Hinnaerd dy ’t syn ploech yn it FEC de finale ferliezen seach.
*Pieter Comme Ci Camstra

Hawwe jimme dochs noch in aardige, mail dy dan efkes nei info@vv-sds.nl.