SDS 1 spilet yn it seizoen 1969-1970 yn de 1A FVB.  Trainer is ….

De útslagen fan dat seizoen kinne jim hjir fine. (mei tank oan Voetbal Nederland)

De einstân is hjir te finen. (mei tank oan Voetbal Nederland)

Alle wedstriidferslagen en karakteristiken yn de LC  binne hjir ûnder te besjen.