SDS 1 spilet yn it seizoen 1951-1952 noch net yn in kompetysje.

Se spylje wol in oantal wedstriden, om te “preabearjen”

Wij ha in pear stikjes fûn yn de Frjentsjerter Krante