april 2022
Wij hawwe in begjin makke fan in oersicht fan “histoaryske” feiten fan SDS.  Wij neame it “SDS troch de jierren hinne” . De list kin noch útwreide wurde . At jim noch wichtige saken witte dy’t opnommen wurde moatte, jou it efkes by ús oan fia aant@vv-sds.nl of willem@vv-sds.nl.

 

2020 Promoasje SDS VR1 nei de 3e Klasse
Keunstgersfjild iepene 2016
2016 Promoasje SDS VR1 nei de 4e klasse
2013 Degradaasje SDS 1 nei de 3e Klasse A
2008 Perioadetitel SDS 1
Start Dames fuotbal 2007
2006 Degradaasje SDS 1 nei de 2e Klasse K
2005 Promoasje SDS 1 nei de 1e Klasse E
2004 Promoasje SDS 1 nei de 2e Klasse K
2004 SDS 1 Seal wint de Midwintercup
2002 Degradaasje SDS 1 nei de 3e Klasse A
Jubileum SDS 50 jier 1997 SDS 1 – sc Hearrenfean (1-12)
1996 SDS 1 yn de 2e klasse
1995 Promoasje SDS 1 nei de 3e Klasse A
1995 SDS 35 + wint Friesland Cup
1993 Promoasje SDS 1 nei de 4e Klasse A
1992 Promoasje SDS 1 nei de Haadklasse FVB
1992 SDS 1 – sc Hearrenfean (1-5)
Froulju fuotbal stoppet 1991
Iepening Skoalleseize 1991
1990 SDS 1 degradeart nei de 1e Klasse FVB
Iepening nije kantine 1990
1988 Degradaasje SDS 1 nei de 4e Klasse KNVB
Oprjochting Skoalleseize 1987
40 jier jubileumfeest 1987
It kluphûs wurdt iepene 1983
1980 SDS 1 kampioen 4e Klasse KNVB
Klaaiboksen útwreide 1977
Oprjochting Jeugdkommisje 1974
1973 SDS 1 Kampioen 1e klasse FVB
1ste frou yn bestjoer 1972
Embleem SDS op sjurts 1972
SDS Froulju yn de kompetysje 1972
Jubileum 25 jier SDS 1971
Oprjochting de Treffer 1971
1968 SDS 1 degradearret nei de 1e Klasse FVB
1967 Promoasje SDS 1 nei de 4e Klasse KNVB
1964 Promoasje SDS 1 nei de 1e Klasse FVB
Iepening klaaigebou 1966
Earste trainer bij SDS is Tj. Kootje 1961
1960 SDS 1 kampioen 2e klasse FVB -gjin promoasje
1955 SDS 1 kampioen 3e klasse FVB
1951 SDS 1 yn de kompetysje
SDS oprjochte 1947