SDS troch de jierren hinne

Febrewaris 2018
Wij hawwe in begjin makke fan in oersicht fan “histoaryske” feiten fan SDS.  Wij neame it “SDS troch de jierren hinne” . De list kin noch útwreide wurde . At jim noch wichtige saken witte dy’t opnommen wurde moatte, jou it efkes by ús oan fia aant@vv-sds.nl of willem@vv-sds.nl.

 

Keunstgersfjild iepene 2016
2016 Promoasje SDS VR1 nei 4e klasse
2013 Degradaasje SDS 1 nei 3A
2008 Perioadetitel SDS 1
Start Dames fuotbal 2007
2006 Degradaasje SDS 1 nei 2K
2005 Promoasje SDS 1 nei 1E
2004 Promoasje SDS 1 nei 2K
2004 SDS Seal wint Midwintercup
2002 Degradaasje SDS 1 nei 3A
Jubileum SDS 50 jier 1997 SDS 1 – sc Hearrenfean (1-12)
1996 SDS 1 yn twadde klasse
1995 Promoasje nei 3de klasse A
1995 SDS 35 + wint Friesland Cup
1993 Promoasje nei 4 de klasse A
1992 Promoasje nei haadklasse FVB
1992 SDS 1 – sc Hearrenfean (1-5)
Froulju fuotbal stoppet 1991
Iepening Skoalleseize 1991
1990 SDS 1 degradeart nei 1ste kl. FVB
Iepening nije kantine 1990
1988 Degradaasje SDS 1 nei 4de kl. KNVB
Oprjochting Skoalleseize 1987
40 jier jubileumfeest 1987
It kluphûs wurdt iepene 1983
1980 SDS 1 kampioen 4 de kl. KNVB
Klaaiboksen útwreide 1977
Oprjochting Jeugdkommisje 1974
1973 SDS 1 Kampioen 1 ste kl FVB
1ste frou yn bestjoer 1972
Embleem SDS op sjurts 1972
SDS Froulju yn de kompetysje 1972
Jubileum 25 jier SDS 1971
Oprjochting de Treffer 1971
1968 SDS 1 degradearret nei 1ste kl FVB
1967 SDS 1 promoasje nei 4de klasse KNVB
1964 SDS 1 promoasje nei 1ste klasse FVB
Iepening klaaigebou 1966
Earste trainer bij SDS is Tj. Kootje 1961
1960 SDS 1 kampioen 2de klasse FVB -gjin promoasje
1955 SDS 1 kampioen 3de klasse FVB
1951 SDS 1 yn kompetysje
SDS oprjochte 1947