Weppers

18 januari 2019

Weppers freed 18-1-2019

Kantine iepen! De kantine is moarn sawisa iepen fan sa ’n 9.30 oere oant 14.30 oere. Dat betsjut dat elkenien moarn efkes in bakje kofje helje kin. Anna-Marie Wijnia sil earst bardraaie en dêrnei Akke-Rixt Zysling. Dat is super! SDS […]
17 januari 2019

Weppers tongersdei 17-1-2019

André Vink giet revalideren André Vink leit net mear yn it sikenhûs yn Snits. Hy is ynmiddels yn de Bloemkamp yn Boalsert om fierder oan syn werstel te wurkjen. Set ‘em op, André! 1/2 woskfrou socht foar sjurts SDS 1! […]
15 januari 2019

Weppers tiisdei 15-1-2019

SDS 1 oefent jûn net tsjin vv Nijland yn Easterein Jûn om 20.00 oere soe der in nijsgjirrige oefenwedstriid wêze yn Easterein. SDS 1 soe twaddeklasser Nijland 1 ûntfange. In wedstriid mei in trainerssturtsje, ommers Douwe fan SDS trainde earder […]
12 januari 2019

Wykein weppers

André Vink knapt op André Vink leit noch altiten yn it sikenhûs yn Snits, mar hy knapt aardich op. Hy leit ynmiddels net mear op de IC oan de beademing en leit no op in ‘gewoane’ ferpleechôfdieling. Hy moat no […]
10 januari 2019

Willem Agema ferstoarn

Willem Agema Op 81 jierrige leeftyd is op 6 jannewaris Willem Agema fan Mantgum ferstoarn. Willem Agema(berne yn Lytsewierrum)  hat yn de begjinjierren fan de klup altyd fuotballe bij SDS.  Hij wie doelman. Oant in pear jier lyn wie hij […]
9 januari 2019

SDS manlju op OFK

Woansdeitejûn wie SDS dwaande op it OFK yn Frjentsjer. SDS gie mei de folgende selekskje op paad: Jaap, Feite, Tsjipke, Matthijs, Pieter, Bote, Habtamu en Willem. Wij folgen it troch de berjochtsjes en foto’s fan Johan Delfsma. SDS – Makkum […]
9 januari 2019

Weppers woansdei 9-1-2018

André Vink Moandeitejûn krigen wy it berjocht dat André oan de betterende hân is en sels oerbrocht is fan it UMCG yn Grins nei it sikenhûs yn Snits. Dit liket der op al is hy der fansels noch lang net. Jim […]
7 januari 2019

Weppers moandei 7-1-2019

VTON Tiisdeitejûn om 19.00 oere is der foar trainers en lieders in útlis en demonstraasje fan de VTON trainingsmethoade. Fia de mail of de app is elkenien útnoege. SDS op OFK Woansdei 9 jannewaris binne de mannen fan SDS 1 […]
6 januari 2019

SDS-nijjierssit 2019

Wat hawwe wy juster wer in noflike nijjierssit hân mei tank oan de barmeiwurkers, Gerrit Poortinga en jim! Tige by tige! Klaverjassen Mar leafst 5 tafels sieten fol by it klaverjassen juster. Dat betsjutte dat der mar leafst 20 minsken […]
5 januari 2019

Programma SDS-nijjierssit

Fuotbalmikstoernoai Sa ’n 75 fuotballers wurde fannemiddei om 13.00 oere ferwachte op it fuotbalfjild yn Easterein. Nei de groepsfoto sille sy mei 8 teams útein yn in 8 tsjin 8-ternoai stride om de 1e-priis. Klaverjasse Sa ’n 18 kaarters wurde […]