SDS JO19-1

ST. SDS JO19-1

Trainingstiden:
Tiisdeis fan 19.00 – 20.00 (keunstgers)
Tongersdeis fan 19.00 – 20.00 (keunstgers)

Fakature

Trainer/koach
Flagger

Luka van der Weg

Jens Hiemstra

Tjerk Andringa

Sije van der Schaar

Thijs de Boer

Thomas Oane NIjdam

Jelte Spoelstra

Jelmer Dijkstra

Steijn Groothof

Pieter Wijnia

Niels Janssen

Jelmer Brouwer