Evenementen in november 2022

Weppers woansdei 12-2
11 februari 2014
Weppers freed 14-2
14 februari 2014

Gjin striker
Jûn is Dooitze der net te striken. Ek Ant kin net.

Sealtraine jeugd
Fannemiddei fan 17.00-18.00 traine E3 en E4 yn de seal yn Easterein û.l.f. Hans van der Schaar
en de wepmaster dy ’t neat mei Feyenoord hat.
Sjoch
hjir foar it hiele sealskema foar de jeugd.

SDS 5
It fiifde giet sneon mei tweintich man nei de Stolp te gourmetten,bowlen en borrelje yn de pleatslike bar!! We gean mei de taxi fiif oere bij it sportfjild wei en hoopje foar ljocht wer thûs te wêzen!! Wommelsers 16.45 bij ûs Daan foar hûs klearstean om nei Easterein te fietsen!!
Harm Auke


It oare SDS
By SDS út Easterein giet it der lokkich genôch meastentiids wat rêstiger oan ta as by “de grutte broer” SDS ’55(klik
hjir).

Harsens derby(1212)
Dit is pas in knappe tackle!