Weppers freed 14-2

Weppers tongersdei 13-2
12 februari 2014
Weppers sneon-snein
15 februari 2014

SDS 1 – Mulier 1
Der wêze: 13.00
Spylje: 14.30
Seleksje:
Skelte, Ewout, Kristian, Jacob,Wytze, Tjipke, Jelmer, Mark, Marco, Dirk Yde, Harm, Sjoerd de V, Jaap, Ruurd
Flagger: Rene

Be Quick Dokkum 2 – SDS 2
der wêze: 10.45 
fuotbalje: 12.40
Seleksje: Ayanle, Sjoerd van B., Bauke, Jelte P., Gerrit, Feite, Hendrik, Bote, Jort, Sjoerd R., Tjeerd, Ralph, Jesse, Willem 
Riders: Sjoerd B, Sjoerd R, Ralph, Jeroen

ONS A2SDS A1 (oefenje)
fuort: 9.00 oere
spylje: 10.00 oere

Allert, Pieter de V, Bauke, Stephan Kok, Lourens, Wiebe, Marco, Ruun, Wietse, Douwe, Remon, Jorrit.

Sealkampioenen?

Morgen staan er nogal wat krakers op het zaalprogramma bij de jeugd.

D2 vecht voor het zaalkampioenschap en ze hebben nog twee overwinningen nodig. Ze spelen om 14.25 en 15.15 tegen Leovardia D5 en D6 in het Kalverdijkje in Leeuwarden. Laat D2 de punten liggen dan is daar in dezelfde poule nog het gelegenheidsteam D4 (van allemaal ‘Opslach’-leerlingen) dat op de loer ligt om de titel te pakken. Zij moeten dan wel zelf van Frisia en aartsrivaal Easterlittens D4 winnen. Ook D1 is kansrijk voor de titel. Zij spelen om 13.40 in Grouw tegen FVC en ja hoor: Easterlittens D1. Bij twee keer winst en een misstap van Frisia zit er een prachtig eindresultaat in. Ook F1 doet het goed in de zaal en kan nog kampioen worden. D3 en E2 zijn inmiddels uitgeschakeld, maar ballen nog wel beide twee keer.
Tjerk

SDS League
Jim hawwe noch ien dei om de SDS-League yn te leverjen!
Ful him 
hjir yn!
Der lizze ek formulieren yn de kantine en de Jimbar!
Miskien hawwe jim moarn ek noch wol efkes tiid om him yn te fullen yn de kantine, mar te let is te let…..

Nije kompetsyje-yndielingen foarjier
De nije kompetysje-yndielingen foar jeugdteams is no bekend. Jim kinne se hjir fine.

Nei it gemeentehûs
Alle SDS’ers meie moandeitejûn wer nei it gemeentehûs yn Wommels om sa de gemeente dúdlik te meitsjen dat SDS wier in keunstgêrsfjild nedich hat.

Follybal
Nei SDS 1 – Mulier 1 of it reedriden kin der noch moai efkes yn de sporthal sjoen wurde by de froulju fan COVOS 1. Sy spylje dêr de topper tsjin Leevoc út Ljouwert.

Alderaardichst
Balotelli is net de ienige fuotballer dy ’t meidocht oan de Olympyske winterspelen:

Anthony Curling

Superdepuper!
SDS 1 en 2 hawwe juster beide gewoan efter de sporthal traind. It trainingsfjild lei der alderaardichst by. Mei tank oan Klaas Overal. Hy wie noch efkes it fjild oer west om te prikken. Ús komplimenten!

Fan hearen en sizzen
“Sy spilen de stjêrren fan it dak ôf…………….”

Harsens derby(1213)
Liverpool hat it op it heden aardich op de heupen. Mei tank oan Steven Gerrard:
Letter mear!