Weppers tiisdei 10-4

Aaipopweppers
8 april 2012
Weppers woansdei 11-4
10 april 2012

SDS 1
Jûn stiet der foar SDS 1 in wichtich potsje op it programma. SDS 1 tsjin it Fean 58 1.  Punten binne nedich om degradaasje foar te kommen.

Lykspul
Juster hawwe Berltsum en Minnertsgea al tsjin elkoar spile. Dit waard 1-1. Op ‘e nij in guenstige útslach foar SDS 1 dus, mar no sil der sels ek in kear wûn wurde moatte.

Gjin trainen
SDS 3 traint jûn net. Der binne in bult ôfmeldingen.
Tongersdei wurdt elkenien wer ferwachte!!
Groeten Jan en Sjoerd


Doelpunten
Wat it oantal oangiet hawwe wij dit seizoen in makkie mei de topskoarderslist. Dit wykein koene wij der mar 4 bijskriuwe. Sjoch hjir
it resultaat oan no ta.

Koppe
Fan Dooitze Nauta krigen wij noch in
nijsgjirrich artikel oer it koppen.

Feest op Annabuorren
Wij tinke dat it hjoed feest is op Annabuorren. Ate Schaap wurdt 7 jier. Fan herte lokwinske.

Kwyt!!
Jan Stenekes is syn seizoenkaart fan Heerenveen kwyt. Hy hat de kaart op 24 maart utlient oan ien dy’t miskien nei de wedstryd tsjin VVV soe. Om’t Jan al seker wist dat er net soe hat hy de kaart oan degene jûn mei de opmerking: “moast self even ûnthalde dast de kaart by my werom bringst…”
Oan wa de kaart utliend is wit oan’t no ta net ien.
No is de kaart noch net werom en moat Jan de kaart moarn brûke!!
Wa wit wer de kaart is?? Sa gau mooglik melde by Jan: 0628068051

Harsens derby (731)
Hjoed is it ús dúdlik wurden wêrom as Hendrik Eringa faker nei it kuorkebaljen giet as nei SDS: