Utslaggen 27-10

Seleksjes sneon 27-10
26 oktober 2007
Wepperkes -snein-
27 oktober 2007

Understeand it programma / de útslagen fan sneon. Hawwe jim in koart ferslach, bijsûnderheden en doelpuntenmakkers dan stelle wy it tige op priis dat jim ús maile.
Mail it nei
dizze adressen.

    útslach

14:30

SDS 1 (zat) – Waterpoort Boys 1  0-2

12:00

SDS 2 (zat) – Nijland 2  2-3

10:15

SDS C1 – NOK C1  6-1

11:30

SDS C2 – Oosterlittens C3  6-4

9:00

SDS D2 – Oosterlittens D2  8-1

13:00

SDS DAJ – Scharnegoutum DA1  1-7

9:00

SDS E3 – Tzum E1  7-0

9:00

SDS E4 – Oosterlittens E5  0-7

10:00

SDS F2 – Franeker SC F4  1-6

14:30

Blauw Wit ’34 4 (zat) – SDS 3  3-3

16:15

Bolswardia 4 (zat) – SDS 4  2-3

14:30

Makkum 4 (zat) – SDS 5  2-1

12:30

ONSTOP63 A2 – SDS A1  1-5

10:15

Leeuw. Zwaluwen B1 – SDS B1  2-1

11:15

Zeerobben D3 – SDS D1  

10:45

Sneek E2 – SDS E1  1-5

9:00

Oosterlittens E1 – SDS E2 12-0

10:00

Scharnegoutum’70 F1 – SDS F1  0-9

10:15

JVC Nylan 2000 F4 – SDS F3  0-10

Bij de wedstriden

SDS 1 – WPB 1   0-2
At je WPB bestride wolle mei te min striid dan felieze je úteinlik. It like wol dat SDS benaud wie om der echt foar te gean. Dat bruts raar op yn de twadde helte. De Snitsers skoarden twa kear en it wie net iens ûnfertsjinne want SDS krige yn de hiele wedstryd fiersten te min kânsen om oanspraak te meitsjen op in doelpunt. Skiedsrjochter Zijlstra like it efkes dreech te krijen mar hij loste it goed op, doe’t Richard de J. Floris H. opsetlik  in klap joech op syn blessearde pols en Floris gelyk in traap werom joech.

SDS 2 – Nijland 2 2-3
SDS 2 wie de mindere fan Nijland. Yn de earste helte twa kânsen en twa doelpunten. Pieter Kamstra wie de makker beide kearen. Yn de twadde helte hold Kasper Hoek SDS yn de race mei in pear prima reddingen.
Klik
hjir foar it ferslach fan de wedstryd fan de webside fan Nijland.

Blauw Wit 4 – SDS 3   3-3
Fansels wie der wer in wrâlddoelpunt. Dizze kear Wichard Deinum. De oare doelpunten wiene fan Remco Bervoets (strafskop) en Gerrit Flisijn.
Klik
hjir foar it ferslach fan de wedstryd fan Gerrit Flisijn.

Bolswardia 4 – SDS 4    2-3
It 4e hat juster mei 2-3 wûn yn Bolsward, bij Bolswardia.
in swier befochten wedstriid mei haadrollen foar Pieter L. Gomes en Bas Alves(2x skoard) en Willem Pranjic (1x scoard). Pieter hat wer efkes sjen litten dat er it keepen noch ferleard is. Bas de H. Alves makke yn de lêste minut noch de winnende. At ik alle útslaggen sa wat sjoch, bij de senioren, ha wij de ear nog wat rêden mei in oerwinning.
Groetnis Rinse

Makkum 4 – SDS 5 2-1
Beide ploegen hiene noch net ferlern. Makkum wie der iest bettere ploech en wûn úteinlik mei 2-1. Doelpunt fan SDS wie fan Sipke Hiemstra

Leeuwarden Zwaluwen B1 – SDS B1
De B1 kaam fannemoarn ferskate teannen tekoart foar it earst punt fan it seizoen. We ha ferlern mei 2-1. Dizze stân stie al op it buord foar de rêst. De twadde helte wie better en we ha de nul hâlde kinnen. Der wienen genôch kânsen foar de Sweltsjes, mar we ha der sels ek in oantal hân.
Wol 4/5 kear koenen we knap foar de goal komme, mar de keeper lei as stie yn it paad.
In goede wedstriid, gjin punten, mar wol in moaie basis foar de wedstriid fan takom wike.  It ferslach

SDS da – Scharnegoutum da    1-7
It entoesjastme wie grut, mar wie te min om de punten om it kwaliteitsferskil goed te meitsjen. It ienige doelpunt wie fan Mariska.

Scharnegoutum f1- sds f1;

Vandaag moesten we spelen tegen scharnegoutum f1.

Scharnegoutum had nog niet zoveel wedsdrijden gewonnen. We begon heel goed aan de wedsdrijd.

We speelden goed over en we hadden veel schoten op doel van scharnegoutum. Met de rust stond 6-0.

En de wedstrijd werd met 9-0 gewonen .

Doelpunten werden gemaakt door.

Idsert(1x)

Yward(2x)

Matthijs(6x)

Ook vond ik het leuk dat Bauke, onze trainer er ook was te kijken.
Groetjes Matthijs.