Seleksjes sneon 27-10

Wepperkes -freed-
25 oktober 2007
Utslaggen 27-10
26 oktober 2007

Der is wer in folslein programma sneon. De lieders hawwe tongersdeitejûn wer oan it prakkesearen west hoe’t se alle alvetallen wer sa goed mooglik it fjild yn stjoere kinne. It resultaat kinne jim hjir sjen. Opfallend is dat SDS 3 mei 8 man fuort giet.

SDS 1- WPB 1  14.30 oere (der wêze: op tiid)
Skelte, Feite, Erik, Jacob, Tsjeard, Floris, Jildert, Hendrik, Tsjipke, Jelmer, Henk, Tjalling, Anne, Jaap 

SDS 2 – Nijland 2  12.00  (der wêze op tiid)
Geert, Kasper, Redmar, Dennis, Andrew, Jan Simon, Pieter, Donny, Syb, Ralph, Sybren, Paul, Hjalmar 

Blauw Wit 4 – SDS 3  14.30 oere   (fuort 12.59)
Remco,  Steffen,  Wichard,  Anco,  Pytrik, Jentsje, Jan, Jeroen

Bolswardia 4- SDS 4  – 16.15 (fuort 15.30 oere)
Lieuwe, Rudy, Ivo, Pieter, Bas, Romke, Jacob Sjirk, Rinse, Gearard, Coen, PvP, Willem, Tiemen

Makkum 4 – SDS 5  14.30 ( fuort 13.30 oere)
Jaap, Eddy, Ids, Bertus, Stoffel, Ype B., Harm Auke, Tjeerd, Sipke, Piet, Durk, Jacob, Ype T., Klaas V.

De folgende  35 (!!!) spilers dogge sneon net mei:

Wesley (blessure)
Dirk (earm)
Mark (knackebrod bakke)
Dirk Yde (backpakke)

Robert S (búk)
Korne (studere?)

Douwe

Jeroen (knibbel)
Bauke ( garaazje ynrjochtsje)
Gerrit F (kofjepads ferkeapje)

Robert H. (knibbel)

Stefan (rêch)
Arjen ( meardere putten)

Sjoerd R. (mei de freondinne mei)

Sjoerd v B (mysterieuze boppefoetblessure)
Bote (kuorkebalje?)
Willem (mysterieuze, krekt ûnder de knibbelspierblessure)

Jos (survejere)
Jelte (neisitte)
Frank (maiskuorrels telle)
Gerlof (Turks bad)
Jappie (jierferslach skriuwe)
Gerrit H (top Secret)
Christiaan (ite siede foar Marco en Lysbeth)
Gerlof (op killerskursus)
Johan (blessrue)
Erwin
Bas (snippersneon)
Jelle (fokse eksursje)
Trienus (knibbel)
Roel (maraton parkours ferkenne)
Klaas M. (knibbel)

Gerrit T (geniete)
Folkert Rients (kofjepads meitsje)