Programma SDS-jubileumfeest 2&3 septimber

Ald-SDS 1 – âld-Nijland 1 mei it jubileumfeest
30 augustus 2022
Fuotbalmikstoernoai en barbekjoe mei it SDS-jubileumfeest
31 augustus 2022

It programma foar it SDS-jubileumfeest op freed 2 en sneon 3 septimber sjocht der yn grutte linen sa út:

Programma freed 2 septimber 2022

18:00 oere: Iepening troch de foarsitter fan vv SDS (mei presintaasje SDS-jubileumplaatsjesboek)
18.30 oere: Ald-SDS 1 – vv Nijland 1 (1e helte) ûnder lieding fan skiedsrjochter Ale van Tuinen
19.00 oere: SDS 1 – 75 jeugdspilers SDS ûnder lieding fan skiedsrjochter Auke Eringa
19.15 oere: Ald SDS 1 – vv Nijland 1 (2e helte)
19.45 oere: Muzyk fan Sytse Haima

Programma sneon 3 septimber 2022

9.00 oere: Klinik sc Heerenveen foar de jeugd oant en mei de JO15.
13.00 oere: Mikstoernoai SDS’ers, âld-SDS’ers ensfh. fanôf de JO17 mei Wichard Deinum en Jappie Wijnia as wedstriidlieding.
13.00-16.30 oere: SDS-puzzelkwistocht op it sportpark
13.00-18.30 oere: Muzyk fan DJ Jan-Bouke
17:00 oere: Priisútrikking
17.30 oere: Praatsje
18.00 oere: Barbekjoe fersoarge troch Murk’s Slagerij út Wommels
18.30 oere: Muzyk fan De Meesters

De hiele dei is der in sprinkessen foar de bern.
Mooglik is der noch jeu de boules foar de leafhawwers.