Hurddrave mei hurde wyn

Wepperkes -sneon-
7 januari 2005
Professor Lolke Hofstra
9 januari 2005

Om 1 oere by de Skoalleseize: In ploechje fuotballers fan mei namme SDS 2 sil in loopke drave.

Op it fytspaad tusken Wommels en Easterein pikten wy de kopgroep op. Frank en Stefan

Op de foet folge troch Klaas Okkema dy’t it dreech hie …

Mar gelokkich koe hy der noch wol om laitsje, seker at je witte dat de snert op him wachte yn de kantine