Goeie pasfoto op spilerspas

SDS 1- Workum 1 yn byld
24 oktober 2021
Weppers moandei 25-10-2021
25 oktober 2021

In soad spilers fan vv SDS hawwe noch net in goeie pasfoto op de digitale spilerspas. Oant 1 novimber kinne je dy noch sels oanpasse, mar hjir nei kin dat net mear.
As de skiedsrjochter je net herkent op de pasfoto op de spilerspas dan kin it wêze dat je net fuotbalje meie.
As in net gerjochtigde fuotballer meifuotballet kin dat him of har in skorsing fan 8 wedstriden opleverje.
Scan de QR-kode om by it júste artikel te kommen

Enne J Bruinsma
Skiedsrjochterskoördinator vv SDS