SDS 1- Workum 1 yn byld

Sneon 23-10-2021
22 oktober 2021
Goeie pasfoto op spilerspas
25 oktober 2021

Der wiene sneon net folle kânsen bij SDS 1 – Workum 1, mar wol in protte striid.
Ien op ien duels dy’t  troch Henk Bootsma yn byld brocht binne.