Famkes en froulju! Kom ek by SDS baljen!

SDS Vr.1: tarieding seizoen 2019-2020
8 juli 2019
Wy dogge it mei syn allen! Wurd ek SDS-frijwilliger!
9 juli 2019

Wy kinne ús hielendal begripe dat nei it ôfrûne WK-fuotbaljen foar froulju, mei in aldermachtichst knap 2e plak foar de Nederlanse froulju, der in hiel soad famkes en froulju binne dy ’t ek wol op fuotbaljen wolle!
By SDS binne jim fan herte wolkom!

Klik hjir om ek lid te wurden of nim kontakt op mei Akke Rixt Zysling arzijsling@hotmail.com of 06-29219227