Wy dogge it mei syn allen! Wurd ek SDS-frijwilliger!

Famkes en froulju! Kom ek by SDS baljen!
8 juli 2019
Staantribune
12 juli 2019

Ein maaie de measte leden fan SDS in koarte fragenlist krigen om te hearen as sy sa no en dan ek wat frijwilligerswurk by SDS dwaan wolle. Dit kin fan alles wêze. Je kinne leider of trainer fan in team wurde, mar der binne ek funksjes dy ’t je mar ien kear yn de safolle tiid hoefe te dwaan. Alle bytsjes helpe!
As je de list noch net ynfuld hawwe dan kin dat hjir ûnder.
Dat jild fansels ek foar lju dy no noch neat by SDS hawwe, mar it wol leuk liket!

Wy dogge it mei syn allen!