SDS Vr.1: tarieding seizoen 2019-2020

SDS 2: tarieding seizoen 2019-2020
7 juli 2019
Famkes en froulju! Kom ek by SDS baljen!
8 juli 2019

Sa lyk nei it frouljus-WK hat de nije trainster fan SDS Vr.1, Akke-Rixt Zijsling, it tariedingsprogramma foar de froulju ek hielendal klear.
It sjocht der sa út:

Tarieding SDS Vr.1 seizoen 2019-2020
Moandei 19 augustus Traine
Woansdei 21 augustus Traine
Sneon 24 augustus Oefen: SDS Vr.1 – SWZ Vr.1
Moandei 26 augustus Traine
Woansdei 28 augustus Oefen: SDS Vr.1 – Hardegarijp Vr.1
Sneon 31 augustus Beker:
Moandei 2 septimber Traine
Woansdei 4 septimber Traine
Sneon 7 septimber Beker:
Moandei 9 septimber Traine
Woansdei 11 septimber Traine
Sneon 14 septimber Beker:
Moandei 16 septimber Traine
Woansdei 18 septimber Traine
Sneon 21 septimber 1e kompetysjewedstriid