Alles oer de ôfskieds-wedstryd fan Anne Brouwer

Weppers woansdei 8-6
8 juni 2016
Weppers freed 10-6
10 juni 2016


Freed 10 juny organisearet SDS in 
ôfskiedswedstryd foar Anne Brouwer!
Hy hat sa ‘n 25 jier leider west fan SDS 1 en dizze ôfskiedswedstryd 
hat hy dan ek dik fertsjinne.

SDS 1 – âld-SDS 1

De wedstryd wurdt spile yn Easterein tusken it hjoeddeistige SDS 1 en in seleksje fan âld-SDS-spilers gearstald troch Anne.
De wedstryd begjint om 18.00 oere en sil om 19.00 dien wêze. De spilers wurde tusken 17.00 en 17.30 ferwachte.

Dit binne de seleksjes foar moarn:

Ald-SDS 1

1.    Broer Wiebe de Ringh
2.    Ewout de Boer
3.    Douwe-Dirk Reitsma
4.    Feite de Haan
5.    Robert Sijbesma
6.    Klaas Visser
7.    Gert-Jan Hiemstra
8.    Wouter Hylkema
9.    Hendrik de Jong
10. Anne Stenekes
11. Jappie Wijnia
12. Wichard Deinum
13. Jeroen Brouwer
14. Tsjalling Sikma
15. Klaas Westra
16. Tseard Halbersma
17. Feiko Broersma
18. Skelte Anema

Koach: Anne Brouwer
Striker: Dooitze Nauta

SDS 1
1. Jaap Toering
2. Erik Haitsma
3. Jacob-Klaas Haitsma
4. Elger Turksma
5. Jelmer Posthumus
6. Teun Heeres
7. Wiebe Heeres
8. Bauke Dijkstra
9. Sjoerd de Vries
10. Tsjipke Okkema
11. Mark Postma
12. Dirk-Yde Sjaarda
13. Pieter Sijtsma
14. Habtamu de Hoop

Koach: Robert Hoekstra
Striker: Piet de Jong

De wedstryd stiet ûnder lieding fan skiedsrjochter Hinne Smedes út Garyp en syn assistenten René Zijlstra en Geert Hiemstra.

Nei de wedstryd sille wat lju efkes in praatsje foar Anne hâlde. Dêrnei is der gelegenheid om efkes wat te drinken en is der in barbecue fanôf in oer as 19.30 oere foar de lju dy’t harren dêrfoar opjûn hawwe c.q. meifuotballe hawwe.

Dizze wedstryd is foar eltsenien dy ’t wat mei Anne hat; supporters, spilers, âld-spilers, familie, freonen, leden fan de Anne-Brouwer-fanklup ensfh.

Wy meitsje der mei syn allen in moaie jûn fan!