Ynstoartingsgefaar kantine

Winterske wepperkes
2 maart 2005
He, snieman yn de sinne!
2 maart 2005

It folgende berjocht en wat foto’s  krigen wy binnen fan Abe Jan Stegenga:

Us frywilligers hawwe it dak fan de kantine al wer romme omt der ynstwatingsgefaar wie, fierder binne de paden nei de kantine ek al wer fry fan snie en kinne dus alle plande fergaderingen trochgean.
 
Ut namme fan de Skoalleseize,
 
Fan Douwe Dirk krigen wy ek in reaksje:
Webmasters,
Hjir in pear foto’s fan de skoalleseize.. Ik tink dat er wol fuotballe wurde kin, mar omdat SDS gjin oranjeballen hat, sil alles wol ôflast wurde.