Evenementen in december 2022

Wepperkes -snein-
15 juli 2007
Hurd wurkje yn de kantine
17 juli 2007

De geruchten kloppe. FC Wommels giet kommende freed ynderdaad oefenjen. Sy sille yn Lollum oefenje tsjin de pleatselike trots FC Lollum. De seleksje fan Wommels frertrekt om 18.30 by de Jimbar wei. Dizze seleksje sil probearje de ear fan Wommels heech te hâlden:

Wommels

Mark Postma

Henk Postma

Jacob Klaas Haitsma

Erik Haitsma

Anne Stenekes

Jeroen Brouwer

Hendrik de Jong

Wesley Hotinga

Wichard Deinum

Jappie Wijnia

Remco Bervoets

Jelmer Posthumus

Arjen Posthumus

Willem Wijnia

Dennis Dijkstra

Sjoerd Rispens

Redmer Strikwerda

Korné Boekholt


Degene fan de seleksje dy ’t freed net kin, moat him efkes ôfmelde by Anne Brouwer. Syn tillefoannûmer is: 0515-331836.