Wk tuskenstân nei 60 wedstriden

Weppers sneon 3-4
3 juli 2010
Weppers snein 4-7
4 juli 2010

Se binne hielendal werom oan de top: Tom & Pieter. De kommende dagen kin de Fryske flagge wol út op de Walperterwei. Der is al in strip nei harren neamd!
Anke van Asselt nimt wol hiel brutaal it twadde plak yn en yn har diedendrang sleept se Jeroen ek op sleeptou, sadat dy plak 5 ynnimme kin. Bas van der Weij begjint him der no ek mei te bemouien. Der binne noch hiel wat punten te heljen, dat spannend bliuwt it seker.

1 Tom & Pieter 990
2 Anke van Asselt 960
3 Feike Jorritsma 935
4 Bas van der Weij 925
5 Jeroen Brouwer 915
6 Douwe Durk Reitsma 910
7 Bauke Dijkstra 905
8 Geartsje Klaversma 900
9 Jan Stenekes 900
10 Foeke Reitsma 890
11 Sytze Kooistra 885
12 Syb Overal 875
13 Hessel Yntema 875
14 Jan Simon Jelsma 870
15 Andrew Feijten 870
16 Jan Mulder 870
17 Peter Sijbesma 865
18 Arjan Posthumus 860
19 Jan Strikwerda 860
20 Ids de Boer 855
21 Willem Wijnia 855
22 Trienus de Jong 850
23 Pieter Kamstra 850
24 Jaap Toering 845
25 Jelle Wiersma 845
26 Martin Rienstra 840
27 Jesse Noordmans 840
28 Jan-Thomas Faber 840
29 Bote Strikwerda 835
30 Klaas-Bouke Faber 830
31 Seriette Strikwerda 825
32 Lieuwe-Jan Yntema 825
33 Igor Kalinowski 820
34 De Sippenserboys  815
35 Meinte Wesselius 805
36 Ate Feike de Boer 795
37 Tsjipke Okkema 795
38 Johan Delfsma 795
39 Boudewijn Kramer 785
40 Dooitze”Altyd Boppeoan”Nauta 785
41 Klaas Dijkstra 780
42 Kees Adema 780
43 Lisanne Stenekes 775
44 Gearard Posthumus 770
45 Jelte-Pieter Dijkstra 765
46 Wilma Sjaarda 760
47 Lolke Hofstra 755
48 Robert Sybesma 755
49 Hammie Westra 735
50 Jan-Klaas Faber 735
51 Jacob Plantinga 725
52 Bauke Jan Plantinga 725
53 Jacob van Wieren 720
54 Hendrik de Jong 720
55 Henk Postma 710
56 Anne Stenekes 710
57 Hendrik Eringa 705
58 Paul Reitsma 705
59 Rixt/Reino 680
60 Ruurd Boorsma 675
61 Sjoerd van Beem 665
62 Aant Hofstra 655
63 Esther Hoitenga 595
64 Immie Kamstra 490