Weppers sneon 3-4

Wk tuskenstân nei 58 wedstriden
2 juli 2010
Wk tuskenstân nei 60 wedstriden
3 juli 2010

Oranje sjen
De iene wepmaster hie juster wol wat begrutsjen mei de oare wepmaster. Want de Belgen hawwe hielendal neat mei Oranje. Sa wie it net mooglik om op it festifalterrein yn Werchter it duel te sjen. Mar Oranje fans sykje dan nei oare mooglikheden en wij witte hast wol seker dat W dat ek is. Dat kin soms wol in djoer grapke wurde. Sjoch
hjir

Erik en Tsjipke
Hjoed sille Erik Haitsma en Tsjipke Klaas
Okkema de fuotbalskuon wer oandwaan. Sij spylje yn Nijlân mei yn in regioalvetal tsjin Cambuur. De wedstriid begjint om 18.00 oere. It is mooglik om foarôf de wedstriid Dútslân – Argentinie yn de Mande te sjen.

WK wepper
Immie hat de moed opjûn. Of miskien is it better om te sizzen dat se konstateart dat dit in ferlerne rees is.

Yeaeaeaeeaeaeeaeeah.
Feest, feest, feest.
Hup Holland hup.
Prachtich, prachtich, prachtich.
Persoanlik is it foar my wol wat in drama, mar dat hindert neat.
Ik helje no (hast) gjin punt mear yn de WK league, behalve miskien fan de Dútsers,
mar dat hoeft no ek wer net (it bliuwe toch Dútsers, no?!).
De reade lantearne (en aub net dy oranje vuvuzela) stiet al op Hinnaard.
Gr. Immie

WK
Der binne yn ús WK poule ek punten te winnen at je de goeie topskoarder foarsein hawwe. Der binne noch hiel wat doelpuntenmakkers yn de race. Opfallend is dat net ien in Dútser as topskoarder hat en dat it oantal nammen mar beheind is.
Nei hjoed falle der hiel wat nammen ôf en de kans dat Dooitze Nauta hjir mei skoart, is hiel lyts. Derom hawwe wij him as treast en yn neifolging fan syn namme mar boppeoan setten.

 

Dooitze”Altyd Boppeoan”Nauta Anne Brouwer
Kees Adema Fabiano
Jan-Klaas Faber Fabiano
Anne Stenekes Fabiano
Lieuwe-Jan Yntema Fabiano
Sjoerd van Beem Fabiano
Robert Sybesma Forlan
Immie Kamstra Kaka
Jelte-Pieter Dijkstra Messi
Jan Mulder Messi
Hammie Westra Messi
Tom & Pieter Messi
Ruurd Boorsma Messi
Boudewijn Kramer Messi
Jesse Noordmans Messi
Jelle Wiersma Messi
Klaas Dijkstra Messi
Bauke Jan Plantinga Messi
Douwe Durk Reitsma Milito
Bauke Dijkstra Pedro
Johan Delfsma Robben
Esther Hoitenga Ronaldo
Wilma Sjaarda Ronaldo
Klaas-Bouke Faber Rooney
Tsjipke Okkema Rooney
Aant Hofstra Rooney
Andrew Feijten Rooney
Jacob Plantinga Rooney
Jacob van Wieren Rooney
Pieter Kamstra Rooney
Seriette Strikwerda Rooney
Anke van Asselt Rooney
Hendrik de Jong Suarez
Rixt/Reino Suarez
Hendrik Eringa Torres
Ate Feike de Boer Torres
Meinte Wesselius Torres
Syb Overal Van Persie
De Sippenserboys Van Persie
Bas van der Weij Van Persie
Arjan Posthumus Van Persie
Feike Jorritsma Van Persie
Jan Simon Jelsma Van Persie
Igor Kalinowski Van Persie
Jan Strikwerda Van Persie
Jeroen Brouwer Van Persie
Peter Sijbesma Van Persie
Lisanne Stenekes Van Persie
Geartsje Klaversma Villa
Martin Rienstra Villa
Sytze Kooistra Villa
Lolke Hofstra Villa
Bote Strikwerda Villa
Jan Stenekes Villa
Jaap Toering Villa
Foeke Reitsma Villa
Gearard Posthumus Villa
Ids de Boer Villa
Paul Reitsma Villa
Willem Wijnia Villa
Jan-Thomas Faber Villa
Hessel Yntema Villa
Trienus de Jong Villa
Henk Postma Villa