Wk tuskenstân nei 54 wedstriden

Weppers moandei 28-6
28 juni 2010
Weppers tiisdei 29-6
28 juni 2010

Spannend, spannend. Neat fan te sizzen. Boppe yn. Of falle der tiisdei klappen?
As jim it bryfke goed neirûn binne dan hawwe jim opmerke kinnen dat de wedstriden tusken Argentinië en Mexico en Dútslân – Ingelân der oarsom opstienen. Wy hawwe dit oanpast en dit hat lichte gefolgen foar de stân.

Stân Wa? Wenplak Punten nei 
      Bra-Chi
1 Tom & Pieter Wommels 695
2 Bauke Dijkstra Easterein 685
3 Douwe Durk Reitsma Easterein 685
4 Lieuwe-Jan Yntema Wommels 685
5 Jan Stenekes Easterein 685
6 Jelte-Pieter Dijkstra Easterein 680
7 Foeke Reitsma Easterein 670
8 Feike Jorritsma Easterein 665
9 Anke van Asselt Wommels 665
10 Syb Overal Easterein 660
11 Jan Mulder Waaksens 655
12 Jan Strikwerda Easterein 650
13 Kees Adema Berlyn 645
14 Andrew Feijten Easterein 645
15 Peter Sijbesma Easterein 645
16 Arjan Posthumus Wommels 640
17 Ids de Boer Grins 635
18 Willem Wijnia Wommels 635
19 Jelle Wiersma Wommels 635
20 Pieter Kamstra Easterein 635
21 Trienus de Jong Lollum 630
22 Jeroen Brouwer Wommels 630
23 Jaap Toering Wommels 625
24 Bas van der Weij Easterein 620
25 Geartsje Klaversma Wommels 620
26 Martin Rienstra Wommels 620
27 Bote Strikwerda Spannum 620
28 Klaas-Bouke Faber Wommels 615
29 Jesse Noordmans Spannum 610
30 Jan Simon Jelsma Easterein 610
31 Lolke Hofstra Wommels 610
32 Jan-Klaas Faber Wommels 600
33 Hammie Westra Wommels 600
34 Seriette Strikwerda Spannum 600
35 De Sippenserboys
(fam. De Hoop)
Wommels 595
36 Esther Hoitenga Wommels 590
37 Wilma Sjaarda Easterein 590
38 Ruurd Boorsma Ljouwert 590
39 Meinte Wesselius Wommels 590
40 Rixt/Reino Wommels 590
41 Bauke Jan Plantinga Easterein 590
42 Sytze Kooistra Wommels  585
43 Jacob van Wieren Wommels 585
44 Johan Delfsma Wommels 580
45 Dooitze”Altyd BoppeAant”Nauta Stiens 575
46 Hessel Yntema Wommels 575
47 Ate Feike de Boer Wommels 575
48 Sjoerd van Beem Wommels 575
49 Henk Postma Wommels 575
50 Paul Reitsma Wommels 570
51 Tsjipke Okkema Wommels 570
52 Hendrik Eringa Spannum 565
53 Lisanne Stenekes Easterein 565
54 Jan-Thomas Faber Wommels 560
55 Klaas Dijkstra Ljouwert 560
56 Boudewijn Kramer Easterein 555
57 Hendrik de Jong Wommels 555
58 Gearard Posthumus Heerenveen 545
59 Igor Kalinowski Wommels 525
60 Aant Hofstra Wommels 520
61 Anne Stenekes Wommels 500
62 Robert Sybesma Easterein 465
63 Jacob Plantinga Easterein 425
64 Immie Kamstra Hinnaard 410