Evenementen in november 2022

WK-Wepperkes
26 juni 2006
WK nei 54 wedstriden
26 juni 2006

Willem bliuwt foarearst oan kop yn de SDS WK-League. Hy is noch mar de ienige dy ’t alle kwartfinalisten goed hat.

Henk Postma en Sybren Wesselius dogge goeie saken en steane no tegeare op it 2e plak. Sybren hie net allinne de kawrtfinalist Italië goed mar ek de útslach 1-0.

Ûnderoan stiet noch altiten Jan Strikwerda.

4 man gokke jûn op Zwitserland. 19 man geane foar de Oekraïne.

Jûn om 23.00 de nije stân!  Naam  Poule 8e finale ¼ finale Punten
 
1 Willem Wijnia 195 325 250 770
2 Henk Postma 210 325 200 735
3 Sybren Wesselius 210 325 200 735
4 Aant Hofstra 175 350 200 725
5 Skelte Anema 190 325 200 715
6 Peter Sijbesma 190 375 150 715
7 Ruurd Boorsma 235 325 150 710
8 Carla Jorritsma 205 350 150 705
9 Lolke Hofstra 190 350 150 690
10 Jaap Zijlstra 190 300 200 690
11 Richt Folkerts 210 275 200 685
12 Bas van der Weij 175 300 200 675
13 Margje Koudenburg 165 300 200 665
14 Sjoerd van Beem 215 300 150 665
15 Douwe en Foeke Reitsma 160 300 200 660
16 Klaas Dijkstra 185 325 150 660
17 Minne Bonnema 185 325 150 660
18 Frouke Bleeker 180 325 150 655
19 Tsjerk van der Pol 205 350 100 655
20 Bauke Jan Plantinga 205 300 150 655
21 Jacob Plantinga 205 250 200 655
22 Johan Delfsma 175 325 150 650
23 Feike Jorritsma 175 275 200 650
24 Jeroen Brouwer 200 300 150 650
25 Freddy Scheltema 200 300 150 650
26 Gerlof-Jan Hofstra 150 350 150 650
27 Sjoerd Postma 195 300 150 645
28 Kees Adema 195 300 150 645
29 Wybren Jorritsma 195 350 100 645
30 Marco Hoekstra 170 325 150 645
31 Mark Postma 190 350 100 640
32 Bauke Dijkstra 190 300 150 640
33 Jan Simon Jelsma 160 325 150 635
34 Gearard Posthumus 180 300 150 630
35 Jelle de Boer 175 350 100 625
36 Ids de Boer 200 275 150 625
37 Jelte Pieter Dijkstra  170 350 100 620
38 Gerrit Koudenburg 190 275 150 615
39 Pieter Kamstra 185 325 100 610
40 Dirk de Jong 160 300 150 610
41 Ate Feike de Boer 125 325 150 600
42 Namkje Koudenburg 175 275 150 600
43 Meinte Wesselius 145 350 100 595
44 Sytze Jorritsma 235 250 100 585
45 Jan Stenekes 155 325 100 580
46 Lisanne van Dijk 175 300 100 575
47 Hammie Westra 170 300 100 570
48 Minne Joustra 170 300 100 570
49 Trienus de Jong 165 300 100 565
50 Rinse Joustra 165 300 100 565
51 Feite de Haan 160 300 100 560
52 Hendrik de Jong 155 300 100 555
53 AnneMarie Wijnia 180 250 100 530
54 Jan Strikwerda 185 275 50 510