WK nei 51 wedstriden

WK nei 50 wedstriden
25 juni 2006
WK nei 52 wedstriden
25 juni 2006

Dêr wie der wer. Ruurd Boorsma fan Boalsert. Hij nimt yn alle gefallen oant 11 oere de kop oer. Omdat Carla gjin fertrouwen yn Ingelân hie, sakket sij flink.

Jan Strikwerda, dy’t misstien hie as skiedsrjochter op dizze WK, rint no mei de reade lantearne om. Hij hopet him jûn wer troch te jaan oan in oar.

Namme Poule 8e finale ¼ finale Punten
         
Ruurd Boorsma 225 325 150 700
Lolke Hofstra 190 350 150 690
Henk Postma 205 325 150 680
Sybren Wesselius 200 325 150 675
Willem Wijnia 190 325 150 665
Aant Hofstra 165 350 150 665
Peter Sijbesma 185 375 100 660
Klaas Dijkstra 180 325 150 655
Frouke Bleeker 180 325 150 655
Tsjerk van der Pol 205 350 100 655
Skelte Anema 180 325 150 655
Carla Jorritsma 200 350 100 650
Freddy Scheltema 195 300 150 645
Bauke Jan Plantinga 195 300 150 645
Wybren Jorritsma 190 350 100 640
Bauke Dijkstra 190 300 150 640
Mark Postma 185 350 100 635
Jan Simon Jelsma 160 325 150 635
Jaap Zijlstra 185 300 150 635
Jelle de Boer 175 350 100 625
Richt Folkerts 195 275 150 620
Jelte Pieter Dijkstra 165 350 100 615
Ids de Boer 190 275 150 615
Bas van der Weij 160 300 150 610
Margje Koudenburg 160 300 150 610
Pieter Kamstra 180 325 100 605
Sjoerd van Beem 205 300 100 605
Douwe en Foeke Reitsma 150 300 150 600
Feike Jorritsma 175 275 150 600
Minne Bonnema 175 325 100 600
Meinte Wesselius 145 350 100 595
Jacob Plantinga 195 250 150 595
Gerlof-Jan Hofstra 145 350 100 595
Sjoerd Postma 190 300 100 590
Kees Adema 190 300 100 590
Jeroen Brouwer 190 300 100 590
Marco Hoekstra 165 325 100 590
Jan Stenekes 155 325 100 580
Gearard Posthumus 175 300 100 575
Lisanne van Dijk 170 300 100 570
Minne Joustra 170 300 100 570
Trienus de Jong 165 300 100 565
Hammie Westra 165 300 100 565
Dirk de Jong 160 300 100 560
Feite de Haan 160 300 100 560
Rinse Joustra 155 300 100 555
Hendrik de Jong 150 300 100 550
Ate Feike de Boer 120 325 100 545
Namkje Koudenburg 165 275 100 540
Johan Delfsma 165 325 50 540
AnneMarie Wijnia 180 250 100 530
Sytze Jorritsma 220 250 50 520
Gerrit Koudenburg 185 275 50 510
Jan Strikwerda 175 275 50 500