WK nei 50 wedstriden

WK-wepperkes
24 juni 2006
WK nei 51 wedstriden
25 juni 2006

Sa’t wij al seine, is der net folle feroare nei Argentinie-Mexico. Der wiene mar in pear dy’t Argentinie net troch gean seach en dat moasten se belije. Johan Delfsma fûn it snue foar Namkje dat se sa allinne ûnderoan stie en hâldt har no selskip.

Namme Poule 8e finale ¼ finale Punten
         
Carla Jorritsma 195 350 100 645
Ruurd Boorsma 215 325 100 640
Lolke Hofstra 185 350 100 635
Wybren Jorritsma 185 350 100 635
Henk Postma 200 325 100 625
Mark Postma 175 350 100 625
Sybren Wesselius 195 325 100 620
Willem Wijnia 185 325 100 610
Aant Hofstra 160 350 100 610
Peter Sijbesma 180 375 50 605
Pieter Kamstra 175 325 100 600
Klaas Dijkstra 175 325 100 600
Frouke Bleeker 175 325 100 600
Skelte Anema 175 325 100 600
Tsjerk van der Pol 195 350 50 595
Freddy Scheltema 190 300 100 590
Bauke Jan Plantinga 190 300 100 590
Jan Simon Jelsma 160 325 100 585
Bauke Dijkstra 185 300 100 585
Jaap Zijlstra 180 300 100 580
Richt Folkerts 195 275 100 570
Jelle de Boer 170 350 50 570
Trienus de Jong 165 300 100 565
Jelte Pieter Dijkstra 160 350 50 560
Ids de Boer 185 275 100 560
Bas van der Weij 155 300 100 555
Dirk de Jong 155 300 100 555
Margje Koudenburg 155 300 100 555
Feike Jorritsma 175 275 100 550
Douwe en Foeke Reitsma 145 300 100 545
Ate Feike de Boer 120 325 100 545
Sjoerd van Beem 195 300 50 545
Minne Bonnema 170 325 50 545
Meinte Wesselius 140 350 50 540
Gerlof-Jan Hofstra 140 350 50 540
Sjoerd Postma 185 300 50 535
Kees Adema 185 300 50 535
Jeroen Brouwer 185 300 50 535
Jacob Plantinga 185 250 100 535
Marco Hoekstra 160 325 50 535
Jan Stenekes 150 325 50 525
Gearard Posthumus 170 300 50 520
AnneMarie Wijnia 170 250 100 520
Sytze Jorritsma 220 250 50 520
Minne Joustra 165 300 50 515
Hammie Westra 160 300 50 510
Lisanne van Dijk 160 300 50 510
Feite de Haan 155 300 50 505
Rinse Joustra 150 300 50 500
Gerrit Koudenburg 175 275 50 500
Hendrik de Jong 145 300 50 495
Jan Strikwerda 165 275 50 490
Namkje Koudenburg 160 275 50 485
Johan Delfsma 160 325 0 485