Evenementen in november 2022

WK nei 51 wedstriden
25 juni 2006
WK-Wepperkes
26 juni 2006

Dat Portugal troch giet levere 6 dielnimmers punten op. De heechste dêrfan wie Willem Wijnia. Mei Ruurd en Lolke as strakke efterfolgers.
Der binne noch mar 4 dielnimmers dy’t alle kwartfinalisten goed hawwe (200 punten) en dat sjogge je ek werom. 
It wurdt foar de ûndersten no wol tige dreech om bij te kommen.
 

Namme Poule 8e finale ¼ finale Punten
         
Willem Wijnia 190 325 200 715
Ruurd Boorsma 225 325 150 700
Lolke Hofstra 190 350 150 690
Henk Postma 205 325 150 680
Richt Folkerts 200 275 200 675
Sybren Wesselius 200 325 150 675
Bas van der Weij 165 300 200 665
Aant Hofstra 165 350 150 665
Peter Sijbesma 185 375 100 660
Klaas Dijkstra 180 325 150 655
Frouke Bleeker 180 325 150 655
Tsjerk van der Pol 205 350 100 655
Skelte Anema 180 325 150 655
Carla Jorritsma 200 350 100 650
Bauke Jan Plantinga 200 300 150 650
Jacob Plantinga 200 250 200 650
Freddy Scheltema 195 300 150 645
Wybren Jorritsma 190 350 100 640
Bauke Dijkstra 190 300 150 640
Mark Postma 185 350 100 635
Jan Simon Jelsma 160 325 150 635
Jaap Zijlstra 185 300 150 635
Jelle de Boer 175 350 100 625
Jelte Pieter Dijkstra 165 350 100 615
Ids de Boer 190 275 150 615
Margje Koudenburg 160 300 150 610
Pieter Kamstra 180 325 100 605
Sjoerd van Beem 205 300 100 605
Minne Bonnema 180 325 100 605
Douwe en Foeke Reitsma 150 300 150 600
Feike Jorritsma 175 275 150 600
Namkje Koudenburg 170 275 150 595
Johan Delfsma 170 325 100 595
Meinte Wesselius 145 350 100 595
Gerlof-Jan Hofstra 145 350 100 595
Sjoerd Postma 190 300 100 590
Kees Adema 190 300 100 590
Jeroen Brouwer 190 300 100 590
Marco Hoekstra 165 325 100 590
Jan Stenekes 155 325 100 580
Gearard Posthumus 175 300 100 575
Lisanne van Dijk 175 300 100 575
Minne Joustra 170 300 100 570
Trienus de Jong 165 300 100 565
Hammie Westra 165 300 100 565
Dirk de Jong 160 300 100 560
Gerrit Koudenburg 185 275 100 560
Feite de Haan 160 300 100 560
Rinse Joustra 155 300 100 555
Hendrik de Jong 155 300 100 555
Ate Feike de Boer 120 325 100 545
AnneMarie Wijnia 180 250 100 530
Sytze Jorritsma 230 250 50 530
Jan Strikwerda 175 275 50 500