Evenementen in november 2022

Wepperkes -tiisdei-
20 juni 2006
Wepperkes -woansdei-
21 juni 2006

Poule A en B binne spile. Dat betsjut dat wij yn de stân no ek meinimme it pleatsen fan de 1/8 finalisten
Dutslan, Equador, Ingelân en Sweden. Elke goeie ploech levert 25 punten op.

Twa nije koprinners is it resultaat en twa nije lantearndragers. De eardere koprinners binne fier fuort sakke. Opfallend is dat Jelte Pieter Dijkstra no boppe syn broer stiet en dat Klaas Dijkstra him ek boppeoan meldt.

totaal útslach 1/8finalisten
Lisanne van Dijk 240 140 100
Peter Sijbesma 240 140 100
Ruurd Boorsma 235 160 75
Mark Postma 235 135 100
Jelte Pieter Dijkstra 235 135 100
Klaas Dijkstra 230 130 100
Bauke Jan Plantinga 230 155 75
Henk Postma 225 150 75
Jeroen Brouwer 225 150 75
Freddy Scheltema 225 150 75
Bauke Dijkstra 225 150 75
Richt Folkerts 220 145 75
Lolke Hofstra 220 145 75
Kees Adema 220 145 75
Tsjerk van der Pol 220 145 75
Skelte Anema 220 145 75
Jacob Plantinga 220 145 75
Sjoerd Postma 215 140 75
Wybren Jorritsma 215 140 75
Gerrit Koudenburg 215 140 75
Meinte Wesselius 215 115 100
Ids de Boer 215 140 75
Gearard Posthumus 210 135 75
Hendrik de Jong 210 110 100
Feike Jorritsma 210 135 75
Carla Jorritsma 210 135 75
Sytze Jorritsma 210 135 75
Jaap Zijlstra 210 135 75
Douwe en Foeke Reitsma 205 105 100
Aant Hofstra 205 130 75
Jelle de Boer 205 105 100
Pieter Kamstra 200 125 75
Rinse Joustra 200 125 75
Margje Koudenburg 200 125 75
Namkje Koudenburg 200 125 75
Johan Delfsma 200 125 75
Frouke Bleeker 200 125 75
Jan Strikwerda 200 125 75
Minne Bonnema 200 125 75
Sybren Wesselius 200 125 75
Hammie Westra 195 120 75
AnneMarie Wijnia 195 120 75
Jan Simon Jelsma 195 120 75
Minne Joustra 195 120 75
Sjoerd van Beem 190 140 50
Jan Stenekes 185 110 75
Bas van der Weij 185 110 75
Marco Hoekstra 185 110 75
Feite de Haan 180 105 75
Gerlof-Jan Hofstra 180 105 75
Trienus de Jong 175 125 50
Ate Feike de Boer 170 95 75
Willem Wijnia 165 115 50
Dirk de Jong 165 115 50