Evenementen in december 2022

Wepperkes – tongersdei –
14 juni 2006
Wepperkes – freed –
16 juni 2006

Grutte spanning boppeoan de list. Richt, Carla, Freddy bliuwe yn it spoar fan Lolke. Ek al dy 85 tigers dogge noch goed mei. Nuodlik begjint it foar de twa wepmasters te wurden. Sij besykje, Narco, Ate Feike, Jelle en Bas fan it liif te hâlden.
De stân is bijwurke nei Sweden- Paraqua.

Lolke Hofstra 95
Richt Folkerts 90
Carla Jorritsma 90
Freddy Scheltema 90
Kees Adema 85
Gerrit Koudenburg 85
Jeroen Brouwer 85
Jaap Zijlstra 85
Skelte Anema 85
Bauke Dijkstra 85
Peter Sijbesma 85
Ruurd Boorsma 80
Klaas Dijkstra 80
Tsjerk van der Pol 80
Meinte Wesselius 80
Bauke Jan Plantinga 80
Gearard Posthumus 75
Hammie Westra 75
Lisanne van Dijk 75
Henk Postma 75
Mark Postma 75
Sjoerd Postma 75
Wybren Jorritsma 75
Margje Koudenburg 75
Namkje Koudenburg 75
Feike Jorritsma 75
Sytze Jorritsma 75
Minne Bonnema 75
Jacob Plantinga 75
Jelte Pieter Dijkstra 75
Pieter Kamstra 70
Rinse Joustra 70
Johan Delfsma 70
Frouke Bleeker 70
Sjoerd van Beem 70
Minne Joustra 70
Jan Strikwerda 70
Ids de Boer 70
Douwe en Foeke Reitsma 65
Jan Simon Jelsma 65
Sybren Wesselius 65
Willem Wijnia 60
Jan Stenekes 60
Trienus de Jong 60
Dirk de Jong 60
Hendrik de Jong 60
AnneMarie Wijnia 60
Feite de Haan 60
Aant Hofstra 60
Gerlof-Jan Hofstra 60
Marco Hoekstra 55
Ate Feike de Boer 50
Jelle de Boer 50
Bas van der Weij 45