Weromsjen nei 1984

Weppers woansdei 26-6-2019
26 juni 2019
Weppers sneon 6-7-2019
6 juli 2019

At er gjin aktueel nijs is, dan sjogge wij gewoan 35 jier werom.
Ut de Treffer fan 1984 in fariaasje oan berjochtjes en foaral de nammen fan doe binne nijsgjirrich.

E1

E2

SDS 1

Henk Buning trainer SDS 1

SDS 3

SDS 4

In sponser fan it earste oere

Thee

SDS 1

De Treffer

Wolle jim de hiele Treffer lêze fan juny 1984, dan kin dat hjir