Wêr is de stip?

Midwintercup 2004
31 december 2003
Noflik Nijjier!!
1 januari 2004

It haadfjild fan SDS lei der ferlitten by. It terrein is net ôfsletten. Dus rinne je de kâns dat er wat weihelle wurdt. It soe net slim wêze at se it trainingsfjild en de kantine fuorthelje. Mar de middenstip: dat is wol hiel orisjineel. Dat hiene wy noch nea earder heard. Mar och foarhinne kamen de wizen út it easten. Sa’t it no liket giet dat no net op.