Noflik Nijjier!!

Wêr is de stip?
31 december 2003
Dêr is de stip!!!!
1 januari 2004

Wy winskje jimme allegeare in noflik en sûn 2004 ta!!

Oan ’t sneon 16:00 oere yn ‘e kantine op ‘e Skoalleseize foar it nijjiersslokje.