Wêr hawwe sy it oer?

Goed nijs!!
5 juli 2005
SDS ‘ers al drok yn training!
6 juli 2005Dit tafereeltsje seagen wy forige wike op it keatslân. Wichard Deinum(foarhinne SDS 1 no SDS 3) drok yn petear mei Ype Tiemersma(de helte fan it duo Knabbel en Babbel en spits fan SDS 4). Wy binne hiel benijd wêr ’t sy sa drok oer praten. Hjir inkelde suggestjes:

-Ype freget Wichard foar SDS 4.

-Wichard freget Ype foar SDS3
-Wichard wol wat kransen oerkeapje fan Ype foar it klassemint.
-Wichard freget hoe djoer it hinnefoer is.
-Ype freget at er al in nije rjochtback by it earste is.
-Ype ûnderhannelt ut namme fan Welkoop foar in comeback fan W. yn it earste.

Hawwe jimme noch suggestjes? Mail se nei
info@vv-sds.nl.
Wy binne benijd…………