Wêr giet dit oer?

Skaad
30 januari 2004
Wepperkes
2 februari 2004

Fan in befreone relaasje út Slowakije krijgen wy in print út de krante dêr. Wat er krekt allegear stiet witte wy net, mar dat it in lêzing wie oer SDS is dúdlik. Fierders kinne wy sjen dat Kees Jansen der mei te meitsjen hat.

Us fraach is dan ek om jim, om mei ús mei te tinken oer de fraach: Wêr giet it oer.  Lit jim fantasij wurkje en mail ús yn it koart ( in letterlike oersetting is net nedich) .

It giet allinne om de twa kopregels. De leukste reaksje wurdt beleanne mei in boek oer SDS. Wy ferwachtsje jim reaksje foar nije wike sneon.